Doğan Taşımacılık

Dünyayı Bir Adım Öne Taşıyoruz
KVKK ve Aydınlatma Metni


AYDINLATMA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğan Taşımacılık inş. San. ve Tıc. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla bize ileteceğiniz ad, soyad, e-posta, telefon numarası verileriniz ve bize göndereceğiniz mesaj içeriği, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, tarafınızca internet sitemizdeki iletişim formunda beyan ettiğiniz verilerin kaydedilmesi suretiyle elektronik ortamda, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı; Şirketimizin meşru menfaatleridir.


Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız
Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda  Çoban Çeşme Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler Sitesi No:518 Kat:5 34196 YENİBOSNA - İSTANBUL, adresine veya elektronik ortamda  info@dogantasimacilik.com adresine gönderebilirsiniz.